Miten uudistuminen, muutos ja taito kysyä liittyvät toisiinsa?

Photo by Jeremy Beck on Unsplash

”Ideat syntyvät yksin, mutta ne syttyvät yhdessä.” Näin kiteytti uudistumiskykyä Kasvuryhmän yrittäjä Hannu Holma Futureback-tilaisuudessa. Holman joukkue työsti uuden konseptin ja avasi työtilat ja hotellin yhdistävän Valo Hotel & Workin koronan keskellä Helsinkiin.

Mistä syntyy uudistumiskyky? Uudistuminen lähtee liikkeelle uudistumishalusta ja -kyvystä kyseenalaistaa nykytilaa.  Nyt globaalisti jokaisen meidän arjen on haastanut korona. Kuitenkin uudistumiskyvyn luominen ja ylläpitäminen on jatkuva prosessi, joka luo valmiuksia toimia muutoksissa. Omassa ajattelussani uudistumiskyky palautuu ihmisen kykyyn ajatella ja toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa. Muutoksen tekeminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Hyvät kysymykset toimivat ajattelun muutosvoimana. Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri rohkaisee tekemään uudistavia kysymyksiä.

Minkälaisilla kysymyksillä luot uutta?

Alf Rehnin mukaan paras kysymys on sellainen, johon et voi vastata, vaan se osoittaa sinulle, että sinun on ajateltava uudella tapaa.

 Hyvä kysymys avaa ajatteluamme ja osoittaa meille, miten rajoittuneesti usein katsomme maailmaa. Tästä syystä meidän tulisi rakastaa kysymyksiä ja kannustaa kysymään lisää.

Organisaatioissa muutostyön yleisempiä metodeja ovat konsultointi, fasilitointi, mentorointi ja coaching. Näiden rinnalle tuon vielä kulttuurien välisen API-avaimen, joka auttaa eri alojen asiantuntijoita työskentelemään yhdessä. Keskeinen taito näissä metodeissa on kyky tehdä hyviä kysymyksiä ja oivalluttaa.  Asiakkaalle kysymysten tekotaito näkyy tukena, turvana, mahdollisuutena nähdä ja ajatella asioita uudella tapaa.  Hyvien kysymysten esittäminen on muutoksen mahdollistajan ammattitaitoa.

Muutoksen mahdollistajan eri rooleja

Isoissa muutosprosesseissa yhdistyvät eri keinot, koska samanaikaisesti on tarve uudistaa organisaatio- ja yksilötason kyvykkyyksiä. Muutosprosesseissa eri toimijaroolien suhde asiakkaaseen vaihtelee. Onnistumisen kannalta on olennaista, että roolit ja niihin liittyvät vastuut on ymmärretty oikein.

Konsultti on neuvonantaja ja päätöksen ehdottaja, joka tuo ulkopuolista näkemystä, tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja. Konsultilta edellytetään vahvaa substanssiosaamista aiheesta. Konsultointi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja ongelmasta. Päätösvastuu on asiakkaalla.

Fasilitaattori auttaa osallistujia pääsemään tavoitteeseen. Fasilitaattori ei välttämättä ole asiantuntija aiheessa, jota osallistujat työstävät. Fasilitointi tarkoittaa helpottamista. Fasilitaattori suunnittelee etukäteen tilanteen ja valitsee työskentelytavat niin, että osallistujat työskentelevät mahdollisimman tuloksellisesti ja kaikkien panos saadaan yhteiseen käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla. Digitaalinen fasilitointi mahdollistaa enemmän osallistujia työstämiseen samanaikaisesti yhdessä kuin kasvotusten järjestetty tilaisuus. Onnistuminen digitaalisessa fasilitoinnissa edellyttää myös hyvää valmistelua ja ohjausta prosessin aikana.

Mentori on seniori keskusteltavassa aiheessa, joka sparraa ja jakaa omia kokemuksia aktorille. Mentorointi lähtee aktorin tarpeista. Aktori asettaa tavoitteet mentoroinnille ja niiden toteuttamiselle rakennetaan suunnitelma yhdessä mentorin kanssa. Mentori ei anna valmiita vastauksia, vaan auttaa kysymyksillä aktoria pääsemään tavoitteisiin.

Coach on puolueeton, luottamuksellinen ajattelukumppani, jonka kanssa voi tutkia, miten saavuttaa tavoitteensa. Coach tukee oivaltamista, hän ei coachaa aihetta eikä ihmistä, vaan auttaa coachattavaa löytämään uutta kysymysten ja läsnäolon avulla. Lisätietoja: Coachingin ydintaidot.

Kulttuurien välinen API-lähettiläs on kulttuurivälittäjä, joka auttaa organisaation eri tiimejä työskentelemään yhdessä tai luo yhteistyötä eri organisaatioiden välille. Esimerkiksi innostavat työntekijöitä kysymään ymmärrystä lisääviä kysymyksiä, mahdollistavat ihmisiä näkemään asiat toisten silmin ja avartavat kaikkien näkemystä siitä, mitä osaamista verkostoissa yrityksen sisällä ja ulkopuolella on.  Ihmisten on välillä vaikeaa tunnistaa oman työalueensa ulkopuolella olevaa osaamista, ja heidän on vaikea ymmärtää eri lailla ajattelevien kollegojensa näkemyksiä.

Organisaatioiden välillä toimii API-ohjelmointirajapinnat (Application Programming Interface). Ne ovat osa API-taloutta, jossa yritykset avaavat osan liiketoimintaprosesseistaan tai datasta kolmansien osapuolten käyttöön. Samanlaista ”avautumista” pitäisi tapahtua myös ihmisten ja organisaatioiden välillä, jotta yhdessä tekeminen ja uudet innovaatiot mahdollistuvat.

Muutoksista mahdollisia

Change20– tilaisuuden osallistujilta kysyttiin, kuinka monta samanaikaista muutosta yrityksessä on menossa, jotka vaikuttavat päivittäiseen tekemiseen. Osallistujista 41 prosenttia kertoi määräksi 5-10, 10-15 oli 28 prosentilla ja enemmän kuin 15 oli 16 prosentilla.

Muutosten määrä vahvistaa, että hyville kysymyksille on suuri tilaus! Samoin hyvin valmistelluille ja toteutetuille muutoksille, jotta ihmisten hyvinvointi on turvattu jatkuvassa muutoksessa elämisessä. Silloin on mahdollisuudet pysyä uudistumishaluisena ja -kykyisenä luottaen tulevaisuuteen. Kaikki on mahdollista!

Autan tekemään muutoksista mahdollisia! Katso lisätietoja.

 

Kirjoittaja Paula Marttinen uskoo, että yhdessä tekemällä vaikutamme enemmän kuin yksin. Paula on parhaimmillaan sellaisissa rooleissa, joissa luomme uutta liiketoimintaa ja kehitämme samanaikaisesti työ- ja toimintakulttuuria.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.