Millaista työtä etsin? Arvot, motivaatiotekijät ja työn elementit suunnan näyttäjinä

Kysymys on oleellinen työnhakutilanteessa. Se on yhtä tärkeä työssä ollessa. Työpaikalla käydään kehityskeskusteluja ja muita keskusteluja siitä, millaista työtä haluaa tehdä ja miten haluaa kehittää omaa tekemistään. Kysymystä voi miettiä myös itsekseen, kun pohtii, miten kehittää työtään ja omaa osaamistaan. Vastausta voi alkaa etsiä pohtimalla työn merkitystä, arvoja, motivaatiotekijöitä ja työn elementtejä.

Mieti aluksi, mitä työ merkitsee sinulle. Eri ihmisille se merkitsee eri asioita, joten keskity omaan näkökulmasi. Työn merkityksen pohtiminen on tärkeää siksi, että noin kolmasosa ajasta kuluu töissä. Työssä vietetty aika vaikuttaa vapaa-aikaan ja muuhun toimintaan, sekä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Töissä on siksi hyvä olla ne asiat kunnossa, mitkä ovat itselle tärkeitä.
Työn merkityksellisyys voi olla siinä, että sen avulla voit haastaa itsesi ja oman osaamisesi, samalla voit oppia uutta. Työyhteisö on merkityksellinen: se vaikuttaa siihen, että työssä on mukava olla. Työstä maksettava palkka on myös tärkeä: se takaa toimeentulon itselle ja läheisille.

Työn merkityksellisyyttä voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, kun työtä ei ole. Työttömyys merkitsee sopeutumista alhaisempaan tulotasoon. Se voi aiheuttaa häpeän tunnetta. Ja kun työttömyys jatkuu vuodesta toiseen, se aiheuttaa ahdistusta, turhautumista ja levottomuutta, mikä puolestaan voi saada aikaan epäsosiaalista ja itsetuhoista käytöstä.

Luminen metsä

Kuva: Pixabay

Mikä on tärkeää?

Kun olet selvittänyt, mitä työ merkitsee sinulle, pohdi arvoja. Arvoilla tarkoitetaan Wikipedian mukaan ”toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää. Arvot ovat luonteeltaan käsitteellisiä ja ne ohjaavat ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa.” Arvoihin liittyy kaksi näkökulmaa: omat ja työnantajan arvot. Jos näiden välillä on ristiriitaa, tunnet että jotain tärkeää puuttuu, etkä voi hyvin.

Mitkä ovat sinun arvosi? Arvot ovat asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Omat elämäntapasi, ajankäyttösi sekä tavat, joilla opiskelet, teet työtä tai vietät vapaa-aikaa, heijastavat omaa arvomaailmaasi. Kun tunnet jonkin asian erityisen tärkeäksi ja arvokkaaksi, priorisoit sitä suhteessa johonkin toiseen, ja näin teet luontaisesti arvoihisi perustuvia valintoja – usein tiedostamattasi. Arvot ovat läsnä kaikissa elämän pienemmissä ja suuremmissa päätöksissä. Mieti siis sitä, miten nämä arvot näkyvät toiminnassasi ja miten haluat niiden näkyvän työssäsi.

Miten voit tunnista tärkeimmät arvosi? Aloita muistelemalla hetkiä, jolloin elämäsi tuntui sinusta hyvältä ja oikealta, jolloin olit ylpeä jostain, mitä teit tai johon osallistuit. Mitä tällaisia hetkiä muistat? Millaisissa elämänvaiheissa olet ollut todella tyytyväinen itseesi ja omaan elämääsi? Kirjoita ylös esimerkkejä tällaisista tilanteista koko elämäsi ajalta: työstä, opinnoista ja henkilökohtaisesta elämästäsi. Mitä teit? Mitä sellaista tilanteeseen liittyi, joka sai sinut tuntemaan onnellisuutta, ylpeyttä ja tyytyväisyyttä? Millaisia arvoja tunnistat näiden tilanteiden taustalta?

Itselle tärkeitä arvoja voi havaita myös siten, kun miettii sen puuttumista. Jos olet menettänyt perheen, olo on yksinäistä ja ahdistavaa. Jos olet menettänyt luottamuksen, sitä on vaikeaa saada takaisin. Jos terveys heikkenee, et enää tahdo jaksaa oppia uusia asioita etkä tarttua uusiin haasteisiin. Sodan uhka nostaa turvallisuuden tärkeälle sijalle.

Työkaluna arvojen selvittelyyn voi käyttää miellekarttaa (Mind Map). Sen avulla saa ne hyvin hahmoteltua ja ryhmiteltyä. Yhdellä silmäyksellä näkee, mitkä asiat ja kokonaisuudet ovat näkyvissä. Netistä löytyy listoja, joista voi poimia itselle sopivia arvoja. Pyri löytämään 6–10 arvoa, jotka tuntuvat itsellesi läheisiltä ja joiden toteuttaminen elämässä tuo sinulle todellista tyydytystä. Poimi ainakin nämä. Jos et käytä miellekarttaa, voit kirjata ne jollain muualla ylös, jotta tieto on myöhemmin käytettävissä. Itse avaan arvomaailmaani miellekartan avulla (kuva 1).

Kuva: Arvot

Anna arvojesi ohjata sinua myös työnhaussasi. On tärkeää, että työnantajan arvot vastaavat omia arvojasi. Omien arvojen lisäksi kannattaa siis miettiä myös sitä, mitä arvoja toivot työnantajaltasi löytyvän. Miten omat ja työnantajan arvot sopivat yhteen? Miten työnantajan arvot näkyvät arjessa? Mieti myös työpaikan ilmapiiriä. Millaisessa ilmapiirissä viihdyt, voit hyvin ja pystyt tekemään parhaiten töitä?

Miten tunnistat ja löydät tehtävän ja organisaation, jonka arvoihin voit sitoutua? Usein yritysten nettisivuilta löytyy lista yrityksen arvoista. Viitteitä yrityksen arvoista voi havaita myös sen viestinnästä: millaisista asioista kerrotaan ja millä tyylillä asiat esitetään. Tämän lisäksi yrityksen arvot näkyvät myös työpaikan ilmapiirissä ja siinä, miten työnantaja suhtautuu esimerkiksi yllättäviin muutoksiin työntekijän elämässä. Työnhaussa on vaikea nähdä, miten kaikki tämä näkyy arjessa. Tästä voit saada tietoa haastattelemalla yrityksen työntekijöitä, myös entisiä työntekijöitä.

Seuraavassa nostan kuvasta 1 kolme arvoa, jotka koen tärkeäksi. Kyseessä on luottamus, yhteisöllisyys ja luovuus. Vertaan näitä tyypillisiin työnantajan esittämiin arvoihin, kuten avoimuus, asiakaslähteisyys ja luovuus. Erittely ei ole kattava, mutta antaa suuntaa siihen, miten sovittaa omat arvot työpaikan arvojen kanssa.

Luottamus – Avoimuus: Töissä saat olla sellainen kuin olet ja tulet hyväksytyksi. Saat kysyä apua. Varsinkin uutena, aloittelevana työntekijänä sinulla on joku, jolta pyytää apua, joka auttaa, neuvoo ja opastaa eteenpäin. On joku, joka tarkastaa, mitä olet tehnyt ja antaa vinkkiä siitä, miten voisi tehdä toisella tavalla.

Yhteisöllisyys – Asiakaslähtöisyys: Projekteissa edetään asiakas edellä. Huomioidaan asiakkaan toiveet, kuunnellaan asiakasta, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Sovitetaan erilaiset tarpeet yhteen, etsitään yhdessä paras, toimiva ratkaisu.

Luovuus: Ohjelmakoodia voi tehdä monella tapaa oikein. On seikkoja, joissa vaatimusmäärittely asettaa puitteet, mutta toteutuksen voi siitä huolimatta tehdä monella tapaa. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole. Harjoittelemalla voi löytää toimivat tavat ja eri toteutusmahdollisuudet.

Motivaatiotekijät

Motivaatiotekijät eli motivaattorit ovat samankaltaisia kuin arvot. Motivaatiotekijät ja niiden toteutuminen vaikuttavat paljon työssä viihtymiseen, onnistumiseen ja kehittymiseen. Motivaatiotekijät saavat sinut innostumaan, kiinnostumaan ja tekemään parhaasi. Lisäksi niiden toteutuminen saa meidät saamaan tyydytystä työstä. Jos meille tärkeät motivaatiotekijät eivät toteudu työssämme, turhaudumme helposti ja saatamme jopa uupua.

Mikä minua motivoi? Mitkä ovat motivaatiotekijöitäni? On tärkeää tietää, mitkä asiat motivoivat minua. Motivaatiotekijöitä voi löytyä arvoista ja työpaikan ilmapiiristä, mutta ne voivat olla myös muita asioista. Netissä listoja, joista voi poimia itselle sopivia. Myös Piilo-osaajien Osaajaprofiilikurssi, joka on avoin kaikille, sisältää työkaluja, joissa on listattu arvoja ja motivaatiotekijöitä.
Olen pohtinut miellekartan avulla omia motivaatiotekijöitäni (kuva 2). Nostan seuraavassa neljä tekijää: tuki, yhteenkuuluvuus, palaute ja vapaus. Kuvailen, miten ne ja niiden puute vaikuttavat minuun.

Kuva: Motivaatiotekijät

Tuki: Motivoidun siitä, kun saan tukea työni tekemiseen. Motivaationi katoaa, kun minusta tuntuu, että jään yksin työni haasteiden kanssa. Yhteenkuuluvuus: Motivoidun siitä, kun saan kokea yhteenkuuluvuutta ja myönteisiä suhteita muihin, ja olla osana ryhmää, joka tarjoaa tukea ja toimivaa yhteistyötä. Motivaationi katoaa, kun koen irrallisuutta, yhteistyö ei suju tai ihmisten välillä on paljon ristiriitoja.
Palaute: Motivoidun siitä, kun tiedän, milloin teen hyvää työtä. Saan kiitosta ja rakentavaa palautetta työstäni ja edistymiseni huomataan. Motivaationi katoaa, kun minua ja työtäni ei huomata, en saa lainkaan palautetta tai vain epäkohtiin puututaan. Vapaus: Motivoidun siitä, kun koen vapautta oman osaamiseni rajoissa; minulla on valtaa siihen, miten ja missä käytän työaikani, miten teen työni ja millainen sen lopputulos on. Motivaationi katoaa, kun osaamistani ei arvosteta enkä pysty vaikuttamaan toimintatapoihini tai ajankäyttööni.

Työn elementit

Arvojen ja motivaatiotekijöiden lisäksi kannattaa pohtia myös konkreettisempia asioita, kuten työn elementtejä. Ne kuvaavat tarkemmin sitä, minkälaista työtä haluat tehdä. Työn elementit vaikuttavat työssä viihtymiseen, kuuluvat oleellisesti työhön ja sen tekemiseen. Ne liittyvät esimerkiksi työtehtäviin, asemaan, työpaikan sijaintiin, toimialaan, työaikaan ja siihen, minkä parissa töitä tehdään.

Voit aluksi pohtia, millaisissa työtehtävissä haluat työskennellä. Haluatko olla esimiestehtävissä, asiantuntijana, tehdä fyysistä vai toimistotyötä? Haluatko että työ on haastavaa tai helppoa? Haluatko, että se on rutiinia vai että siinä on vaihtelua?
Seuraavaksi voit miettiä työpaikan sijaintia. Millä tavalla haluat liikkua työmatkaa? Omalla autolla, polkupyörällä vai julkista liikennettä käyttämällä? Oletko valmis muuttamaan? Haluatko tehdä etätyötä, olla toimistolla vai tehdä hybridityötä?

Mieti myös asioita, joiden parissa teet töitä. Teetkö työtä esimerkiksi mieluummin ihmisten vai asioiden parissa? Haluatko olla jatkuvasti tekemisissä asiakkaiden kanssa? Vai toimitko mieluummin taustalla? Vai jotain siltä väliltä?

Itse etsin asiantuntijatyötä, joka on haastavaa ja vaihtelevaa. Työskentelen mieluummin asioiden kuin ihmisten parissa, mutta työhön on hyvä sisältyä kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Työaikana toimii parhaiten normaali toimistoaika. Työpaikan sijainnilla ei ole sinänsä merkitystä, kun haluan tehdä pääasiassa etätyötä. Toisaalta työpaikan on hyvä sijaita 2-3 tunnin liikenneyhteyden päässä, jotta siellä olisi suhteellisen helppo käydä muutaman kerran kuukaudessa.

auringonlasku pellolla

Kuva: Jonathan Petersson / Pexels

Ideointi, keihäänkärki ja tavoite

Kysymys ”Millaista työtä etsin?” on laaja. Siihen sisältyy paljon muutakin kuin arvojen, motivaatiotekijöiden ja työn elementtien pohtiminen, vaikkakin se antaa suunnan vastauksen etsimiseen. Kannattaa myös pohtia näiden tekijöiden tärkeysjärjestystä: Mitkä niistä tulisi ehdottomasti näkyä ja kuulua työhön? Mitkä niistä ovat sellaisia, jotka on hyvä olla lisänä? Mistä olet valmis joustamaan?

Kun olet saanut selville omat ja työnantajan arvot, haluamasi työn elementit ja motivaatiotekijäsi, on aika miettiä, millaista työtä haluat tehdä. Mieti ja ideoi kritiikittömästi, aivoriihimäisesti, ota mukaan villeimmätkin ajatukset. Ideoi, yhdistele, keksi uutta. Älä sulje mahdottomaltakaan tuntuvia vaihtoehtoja pois. Pane merkille, nouseeko joitakin asioita usein esille.
Kun olet ideoinut laajasti ja löytänyt vaihtoehtoja, on aika yhdistellä, karsia ja valita keihäänkärki työnhaullesi. Mieti, mikä on se suunta, joka puhuttelee sinua kaikkein eniten. Mihin sinulla on parhaat mahdollisuudet? Mitä kohti haluat lähteä suuntaamaan työnhakuasi? Tutki vaihtoehtoja, arvioi ja mieti, mikä puhuttelee ja innostaa sinua.

Mieti myös tavoitettasi. Tavoitteletko jotain sellaista, mikä vaatii kovaa ponnistelua, vai sellaista, mikä olisi helpompi saavuttaa? Jälkimmäisen valinta ei sulje pois mahdollisuutta tavoitella myöhemmin edellistä. Sanoita sitten tavoitteesi sitä tukevan osaamisesi kautta. Kerro, miten voit kehittyä kohti tavoitetta. Kerro, miksi haluat suunnata juuri tätä tavoitetta kohti. Tämän pohdinnan jälkeen sinulla on jo varsin selkeä kuva siitä, mitä haluat tehdä työksesi

Jari Aaltosen profiilikuvaKirjoittaja Jari Aaltonen on kokenut ohjelmistosuunnittelija, joka etsii alan töitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.