Luovasti ratkaisukeskeinen ideoija, kehittäjä ja toteuttaja – Saara Kankimäki

Läsnäoloa, tunnetta, rohkeutta.

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 040 566 9827
LinkedIn

MIHIN KAIKKEEN KOKEMUSTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?IMG_0016.png

Opetus- ja ohjaustehtävien sekä kasvatustieteen maisteriopintojeni myötä minulla on valmiuksia tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen suunnitteluun sekä niiden toteutusten toiminnalliseen toteutukseen ja organisointiin. Minulla on kykyä toimia verkostoissa ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä osaamista organisoida ryhmiä ja erilaisia tilaisuuksia. Minua houkuttelevat tehtävät, joissa voi hyödyntää myös osaamistani ohjata ja opastaa ihmisiä sekä tuottaa innostavaa ja selkeää sisältöä. Viestinnällisistä tehtävistä ja sisällöntuotannosta minulle on kertynyt kokemusta opettajan tehtävistä sekä harrastus- ja yhdistystoiminnasta. Kokemukseni tiiviistä asiakastyöstä erilaisilta aloilta on vahvistanut osaamistani asiakaslähtöisyydestä ja palvelupolkujen kehittämisestä. Minun asiantuntemuksestani on hyötyä toimialoilla, jotka keskittyvät lapsiin, lasten hyvinvointiin tai liikuntaan järjestöissä tai yhdistyksissä, erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa tai yrityksissä. Osaamisestani on hyötyä myös erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, joissa tarvitaan tavoitteellista ja toimeen tarttuvaa osaaja.

TOP 3 OSAAMISTANI:

– Erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien, toimintatapojen tai työtapojen ideointi, suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen hyödyntäen pedagogista osaamistani.
– Verkostoituminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Hyvien vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojeni ansiosta minulla on rohkeutta ja osaamista olla kontaktissa monenlaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
– Opetus- ja ohjaustehtävät sekä niiden sisällön tavoitteellinen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen.

TOP 3 KIINNOSTUKSESI KOHDETTA:

– Suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä tapahtumien ja tilaisuuksien organisointi innostavassa ja idearikkaassa tiimissä.
– Verkostoyhteistyö, jossa voi hyödyntää omaa asiantuntijuutta ja vahvistaa muiden osaamista.
– Projektit ja hankkeet

MINKÄLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Minua inspiroi toimialat, joissa tehdään töitä hyvinvoinnin eteen. Sydämeni sykkii erityisesti lasten hyvinvoinnille ja liikunnalle, mutta olen avoin myös muille toimialoille. Minua kiinnostavat ensisijaisesti suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä verkostoyhteistyö. Tehtäviin voi kuulua koulutus-, opetus- ja ohjaustehtäviä. Innostun myös tapahtumajärjestelystä, sisällöntuotannosta sekä viestinnällisistä tehtävistä. Yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa on motivoivaa, sillä se on mahdollisuus laajentaa omia näkökulmia ja oppia uutta. Eri alojen toimijoista ja asiantuntijoista koostuva tiimi- ja verkostotyöskentely inspiroi minua, sillä niissä voi hyödyntää omaa asiantuntijuutta ja vahvistaa sekä omaa että muiden osaamista. Olen motivoitunut ja innokas saamaan myös vastuuta ja oppimaan uutta. Arvostan sitä, että työpaikassa on hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen ja työtehtäviä voi tarpeen mukaan tarkentaa vastaamaan omaa osaamista ja kiinnostusta.

TYÖHISTORIANI:

Minulla on työkokemusta varhaiskasvatuksen lisäksi liikunnan alalta, kaupan alalta, hoitoalalta ja järjestötyöstä. Minulla on osaamista tehdä tiivistä ja tavoitteellista tiimityötä sekä aktiivista verkostoyhteistyötä erilasten sidosryhmien kanssa. Varhaiskasvatuksessa olen toiminut tiiminvetäjänä ja se on vahvistanut taitojani innostaa ja osallistaa ihmisiä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Opetus- ja liikunnanohjaustehtävät ovat sisältäneet pedagogista, tavoitteellista ja järjestelmällistä suunnittelua, suunnitelmien toteuttamista ja toiminnan organisointia sekä niiden arviointia ja kehittämistä. Tämä  on vahvistanut taitojani havainnoida ja reflektoida oman toiminnan lisäksi toteutuksen onnistumista. Opetustehtävissä työnkuvani on sisältänyt ulkoista ja sisäistä viestintää sekä raportointia, mikä on vahvistanut taitojani tuottaa monipuolisesti erilaisia sisältöjä.

Työtehtäväni ovat vaatineet minulta vastuullisuutta ja aktiivisista otetta tarttua toimeen sekä taitoja työskennellä tiiviisti asiakkaiden parissa. Minulla on osaamista asiakaslähtöisyydestä ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä taitoa käsitellä, koordinoida ja organisoida useita erilaisia tehtäviä samanaikaisesti.

Olen toiminut aktiivisena jäsenenä järjestö- ja yhdistystoiminnassa salibandyn ja kuoron osalta. Lisäksi minulla on rohkeutta ja uskallusta oppia uusia asioita vieraassa maassa vieraalla kielellä. Olen ollut töissä Ruotsissa sekä opiskelijavaihdossa Hollannissa. Samalla pääsin hyödyntämään ja vahvistamaan ruotsin ja englannin kielitaitojani sekä oppimaan uutta kieltä, hollantia. Uskallus ja rohkeus kantaa myös kielten käyttöön. Käytän rohkeasti osaamiani kieliä.

MILLAINEN OLEN?

Tartun aktiivisesti uusiin tehtäviin oppien ja omaksuen asiat ja työtehtävät tehokkaasti. Sovellan ennakkoluulottomasti ja luovasti osaamistani erilaisissa tehtävissä ja haasteet herättävät kiinnostukseni. Minua motivoi tehdä töitä sekä itseohjautuvasti että innostavassa ja idearikkaassa tiimissä, jossa ihmiset kohdataan aidosti. Olen luonteeltani innokas ja helposti lähestyttävä. Vahvuutenani on nähdä asioissa ja ihmisissä positiivinen puoli ja lähestyn haasteita ratkaisukeskeisesti.

Työntekijänä osallistun aktiivisesti työtapojen ja työympäristön kehittämiseen. Minua motivoi ja innostaa myös itseni kehittäminen. Yhtenä esimerkkinä oman osaamiseni kehittämisestä on osallistumiseni tammikuussa 2019 palvelumuotoilukoulutukseen. Koulutuksessa keskitytään järjestöjen ja yhdistysten toimintaympäristön kehittämiseen. Vahvuuteni ovat kohtaamistaidot, joista olen saanut hyvää palautetta. Minua on kuvattu tehtävään paneutuvaksi, luotettavaksi ja huolelliseksi.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Kasvatustieteen maisteri (KM)

Pääaineena varhaiskasvatus

Sivuaineet psykologia sekä taito- ja taidekasvatus

Opintoihin sisältyivät lastentarhanopettajan koulutus sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Liikunnanohjauksen peruskurssi:

Kurssilla perehdyttiin liikuntalajien tekniikan sekä ohjauksen ja valmentamisen perusteisiin.

TYÖNHAKUALUEENI:

Etsin töitä pääkaupunkiseudulta ja sen lähikunnista.